Πράσινο Ταμείο

Σύμφωνα με τον Αρ. Απόφασης 121.5/2017 του Πράσινου Ταμείου (Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέρος του εγκεκριμένου προυπολογισμού του έργου LIFE CONOPS θα συγχρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου

Share.