Δράσεις Έργου

 • Δράση A.1: Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης
 • Δράση A.2: Ανάλυση κλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων
 • Δράση A.3: Εκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων

Η πρώτη φάση υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνει την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης που αφορά στην παρουσία, εξάπλωση και δυναμική του πληθυσμού των χωροκατακτητικών κουνουπιών σε Eλλάδα και Ιταλία. Παράλληλα εκτιμούνται οι κυριότεροι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν τόσο στην εξάπλωση, όσο και στη διασπορά και εγκατάσταση των ξενικών αυτών ειδών. Σκοπός είναι η γεωγραφική απεικόνιση και η χαρτογράφηση των περιοχών που αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για την είσοδο και εγκατάσταση των χωροκατακτητικών κουνουπιών. Η πρώτη φάση υλοποίησης ολοκληρώνεται με την εκτίμηση και ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

 • Δράση B.1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτότυπων παγίδων παρακολούθησης
 • Δράση B.2: Πιλοτική εφαρμογή των πρωτότυπων παγίδων παρακολούθησης
 • Δράση B.3: Ανάπτυξη και διερεύνηση βιοκτόνων φυτικής προέλευσης έναντι των χωροκατακτητικών κουνουπιών
 • Δράση B.4: Μοντέλα πρόβλεψης κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών
 • Δράση B.5: Σχεδιασμός Σχεδίων Διαχείρισης
 • Δράση Β.6: Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης
 • Δράση Β.7: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης

Η δεύτερη φάση υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνει το στάδιο εφαρμογής των δράσεων. Κύριο αντικείμενο της φάσης αυτής είναι: 1) η ανάπτυξη πρωτότυπων παγίδων παρακολούθησης, 2) η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και 3) η πιλοτική εφαρμογή τους στις περιοχές υψηλού κινδύνου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η παρακολούθηση του πληθυσμού των χωροκατακτητικών κουνουπιών και κατά συνέπεια η έγκαιρη παρεμπόδιση εισόδου και εγκατάστασής τους μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο εμφάνισης και μετάδοσης ασθενειών στον άνθρωπο
Μετά την ολοκλήρωση της εντομολογικής επιτήρησης, το επόμενο στάδιο είναι o σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ελέγχου και σχεδίων διαχείρισης.
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν αφενός στον έλεγχο της εξάπλωσης και της εγκατάστασης των χωροκατακτητικών κουνουπιών και αφετέρου στη προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Αναλυτικότερα, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της τοξικότητας των ευρέως χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων (εγκεκριμένα) διερευνώντας πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας των σημαντικότερων ειδών κουνουπιών. Επιπλέον, αναπτύσσονται βιοκτόνα φυτικής προέλευσης ασφαλή τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Ο προσδιορισμός των κλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα χωροκατακτητικά κουνούπια. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνονται δεδομένα που σχετίζονται με τη διασπορά και την εποχιακή διακύμανση τους ενώ παράλληλα γίνεται πρόβλεψη και εκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην επιδείνωση του προβλήματος από τα συγκεκριμένα είδη. Απώτερος σκοπός και τελικό παραδοτέο του έργου είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών κουνουπιών.

 • Δράση Γ.1: Παρακολούθηση της εξέλιξης των πιλοτικών εφαρμογών
 • Δράση Γ.2: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων διαχείρισης
 • Δράση Γ.3: Εκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων των σχεδίων διαχείρισης

Η παρακολούθηση όλων των προαναφερθέντων δράσεων/σχεδίων και των πιλοτικών εφαρμογών τους πραγματοποιείται κατά την τρίτη φάση υλοποίησης του Έργου. Ταυτόχρονα υλοποιείται η εκτίμηση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής των μεθόδων ελέγχου και των σχεδίων διαχείρισης.

 • Δράση Δ.1: Σχεδιασμός λογοτύπου του προγράμματος
 • Δράση Δ.2: Δημιουργία διαδικτυακής πύλης του προγράμματος
 • Δράση Δ.3: Διάχυση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης του Έργου
 • Δράση Δ.4: Εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης
 • Δράση Δ.5: Εκλαϊκευμένη έκθεση αναφοράς (Layman’s Report)

Η διάχυση του σκοπού, των δράσεων, και των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο αλλά και επιστημονικό κοινό επιτυγχάνεται με: 1) τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, 2) την παρουσίαση του Έργου και των αποτελεσμάτων του σε συναντήσεις και συνέδρια, όπως και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης με διάφορες κοινωνικές ομάδες και ειδικούς επιστήμονες, 3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 4) την ενημέρωση του κοινού μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (άρθρα, συνεντεύξεις).

 • Δράση Ε.1: Διαχείριση και συντονισμός του Έργου
 • Δράση Ε.2: Παρακολούθηση της πορείας του Έργου
 • Δράση Ε.3: Επαφή με επιστημονικές ομάδες άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή έργων
 • Δράση Ε.4: Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λήξη του Έργου
 • Δράση Ε.5: Παρακολούθηση του Ενεργειακού αποτυπώματος (Carbon footprint)
 • Δράση Ε.6: Οικονομικός έλεγχος του Έργου

Ο εσωτερικός συντονισμός και η εσωτερική αξιολόγηση της προόδου του έργου διενεργείται από το Συντονιστή του προγράμματος LIFE CONOPS. Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου γίνεται μέσω της εφαρμογής συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας / Ελέγχου Ποιότητας. Επίσης, ορίζεται ανεξάρτητος Εξωτερικός Ελεγκτής με αρμοδιότητα τον έλεγχο δαπανών του προγράμματος, ο οποίος κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα διενεργείται η παρακολούθηση του ενεργειακού αποτυπώματος από την αντίστοιχη Επιτροπή του έργου. Η ανταλλαγή της γνώσης και τεχνογνωσίας επιτυγχάνεται με την επαφή και την αλληλεπίδραση με επιστημονικές ομάδες άλλων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα κύρια αποτελέσματα τα οποία αναμένονται με την ολοκλήρωση του Έργου αποτελούν:

 • Την εγκατάσταση και λειτουργία ενός δικτύου 12 συνολικά πρωτότυπων συσκευών-παγίδων που στοχεύουν στο έλεγχο του πληθυσμού των χωροκατακτητικών κουνουπιών και κατ’ επέκταση στην παρεμπόδιση της εξάπλωσης και εγκατάστασης τους στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος.
 • Απώτερος σκοπός και τελικό παραδοτέο του έργου είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών κουνουπιών, η γνωστοποίηση αυτών στους αρμόδιους φορείς και η δυνατότητα της ευρύτερης εφαρμογή τους σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.