ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα, οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται σε πέντε διοικητικά αυτόνομα Ινστιτούτα και καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, της Νανοτεχνολογίας και των Υλικών, της Πληροφορικής, της Μικροηλεκτρονικής, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και.των Βιοεπιστημών.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (EΠEΡ) είναι μέρος του Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.). Οι κύριοι τομείς έρευνας στο EΠEΡ περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Μοντέλα ποιότητας αέρα,  Μετεωρολογικά μοντέλα, Κλιματικά μοντέλα, Καταγραφή εκπομπών αερίων ρύπων, Ρύπανση εσωτερικών χώρων, Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Τεχνολογίες Υδρογόνου: Ασφάλεια και Αποθήκευση
  • Χαρακτηρισμός και Εφαρμογές Πορωδών Υλικών


Επικοινωνία: Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, Προϊστάμενος  EΠEΡ
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή, 153 10 Αθήνα
Τηλ: +30-210-6503447
Fax: +30-210-6525004
E-mail:stubos@ipta.demokritos.gr
Web Page: www.demokritos.gr