Τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δημοσίευσε την τεχνική έκθεση με τίτλο ” Vector control with a focus on Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes: literature review and analysis of information” (Stockholm: ECDC; 2017, October 2017. ISBN 978-92-9498-095-3. TQ-04-17-842-EN-N (doi 10.2900/02128).

Η τεχνική έκθεση συνίσταται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συγκεντρώνει, συνοψίζει και αναλύει τα τρέχοντα διεθνή και εθνικά τεχνικά έγγραφα, οδηγίες και συστάσεις σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου των χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών.

Η τεχνική έκθεση του ECDC αναφέρει το LIFE CONOPS στις εθνικές οδηγίες για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών (LIFE CONOPS management plans).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ την τεχνική έκθεση.

Share.